Perintä pähkinänkuoressa | Mitä jokaisen tulisi tietää lainsäädännöstä ja toimialan valvonnasta

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Perintäyhtiö turvaa asiakkaan oikeuksia toimimalla neuvottelijana laskuttajan ja velallisen välissä – tavoitteena on kotiuttaa saatava ja tarvittaessa löytää maksujärjestely, joka palvelee molempia osapuolia.

  • Laki saatavien perinnästä (513/1999) säätää erääntyneen saatavan perinnästä, perintäkulujen enimmäismääristä sekä perintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista.
  • 1.1.2021 alkaen ensimmäistä kertaa myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä sekä yritysvelallisen kokonaiskuluvastuusta on säädetty laissa. Väliaikainen laki koskee lain voimassaoloaikana tehtyjä perintätoimenpiteitä – sitä ei sovelleta takautuvasti.
  • Hyvän perintätavan mukaista toimintaa ohjaavat myös Kuluttajansuojalaki ja Kuluttajaviraston hyvän perintätavan periaatteet. Ropon perintäprosessit noudattavat aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää perintätapaa.
  • Saatavaa voi periä alkuperäinen velkoja tai toimeksisaaja, esimerkiksi perintätoimisto. Alkuperäinen veloitukseen oikeuttava sopimussuhde on aina velkojan ja tämän asiakkaan, eli velallisen, välillä.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI ylläpitää perintätoiminnan harjoittajien rekisteriä ja ohjaa selvitys- ja valvontatoimenpiteillään rekisteriin merkittyjen yritysten toimintaa. Vain rekisteriin merkitty toimija saa harjoittaa ammattimaista perintätoimintaa. Ropon perintäliiketoiminta kuuluu AVIn valvonnan piiriin.
  • Perintäkulujen enimmäismäärää säännellään saatavien perinnästä annetulla lailla. Aiemmin laki sisälsi yksityiskohtaista sääntelyä perintäkuluista vain kuluttajasaatavien osalta. 1.1.2021 lähtien kulutasot on säännelty myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulujen osalta.

Ropo on laskun elinkaaripalveluiden tarjoaja, jonka palvelukokonaisuus kattaa koko prosessin laskujen välityksestä automatisoituun reskontravalvontaan sekä saatavien hallintaan. Muistutus- ja perintäpalvelut ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Huolehdimme perinnästä toimeksiantajiemme asiamiehenä ja olemme vastuussa perintälain sekä hyvän perintätavan mukaisesta huolellisesta, ammattitaitoisesta ja tehokkaasta palvelusta.

  • Automatisoitu reskontravalvonta minimoi tilityksiin liittyvän manuaalisen työn ja käynnistää muistutustoimet systemaattisesti. Muistutus- ja perintäprosessi määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan. Kokonaisuus voi sisältää yhden tai useamman muistutuskirjeen ja perintään siirtymisen osalta voidaan määrittää erilaisia toimintamalleja. Kokonaisuus hoidetaan aina laissa säädettyjen ja asiakkaan kanssa sovittujen käytäntöjen mukaisesti asiakkaan ja maksajan välistä asiakassuhdetta kunnioittaen.
  • Muistutus- ja perintäpalveluumme sisältyy myös maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu. Maksuvaatimusten avulla aktivoidaan asiakas maksamaan tai hakemaan maksuneuvonnastamme apua maksujärjestelyihin. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa asiakas pystyy suoriutumaan maksuistaan ja saatava kotiutetaan mahdollisimman nopeasti.
  • Systemaattinen muistuttaminen näkyy asiakkaiden maksukäyttäytymisessä nopeasti ja perintä tukee maksujen kotiuttamista.
  • Toimeksiantoperinnässä saatavan omistusoikeus kuuluu yleensä koko perinnän ajan toimeksiannon jättäneelle velkojalle, vaikka saatava olisi muuten siirretty kaikkine oikeuksineen perintätoimistolle perittäväksi.