Facebook LinkedIn Twitter Email

Maksuasioihin liittyy usein paljon kysymyksiä. Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin noista kysymyksistä. Jos et löydä vastausta juuri sinua askarruttavaan asiaan, voit olla yhteydessä Ropon asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla.

Maksaminen
Perintä
Luottotiedot
Yleiset asiat

Maksaminen

Voinko saada laskulleni lisää maksuaikaa?

Pääsääntöisesti voimme myöntää laskullesi maksuaikaa tai neuvotella sille maksusuunnitelman. Voit itse tehdä laskuusi muutoksia kätevästi Ropo Online -palvelussamme tai tarvittaessa olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Yrityksienkin osalta maksujärjestelyt ovat usein mahdollisia ja lisämaksuaika mahdollinen. Jos yrityksesi ei pysty maksamaan saamaansa perintälaskua kerralla eräpäivään mennessä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme mahdollisimman hyvissä ajoin.

Miten paljon olen velkaa?

Saat halutessasi koonnin velkojesi kokonaistilanteesta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Olen maksanut laskun kahteen kertaan, miten toimin?

Jos olet maksanut laskusi kahteen kertaan, saat meiltä kirjeen liikasuorituksesta.

Kun olet saanut liikasuorituskirjeen, voit ilmoittaa tilinumerosi rahojen palautusta varten myös Ropo Online -palvelussa kirjeestä löytyvillä tunnuksilla. Liikasuorituksen palautuksen käsittelystä veloitamme käsittelykulun.

Velka on mielestäni aiheeton

Jos pidät perintään edenneen laskun summaa tai perustetta virheellisenä, ota välittömästi yhteyttä Ropon asiakaspalveluun. On tärkeää, että perustelet tarkasti, miksi ja miltä osin lasku on mielestäsi virheellinen. Laskulla oleva mahdollinen riidaton osuus tulee kuitenkin maksaa eräpäivään mennessä.

Kun olet ollut meihin yhteydessä, alamme selvittämään asiaa laskuttajan kanssa. Kun olet perustellusti kiistänyt maksuvelvollisuutesi, velan vapaaehtoisia perintätoimia ei jatketa. Laskuttaja voi kuitenkin edelleen vaatia riitautettuja velkoja maksettavaksi oikeusteitse, mikäli he pitävät laskua aiheellisena. Laskun perintä voi siis jatkua oikeusteitse.

Voinko hoitaa perintälaskuja toisen henkilön puolesta?

Voit hoitaa laskuihin ja perintäasioihin liittyviä asioita toisen henkilön puolesta, jos olet saanut siihen valtuutuksen. Valtuutus tulee toimittaa asiakaspalveluumme postitse, puhelimitse, skannattuna tai valokuvana, jolloin voimme aloittaa asian käsittelyn.  Kätevin tapa valtuutuksen toimittamiselle on kuitenkin Ropo Online -palvelumme, jossa valtuuttaja voi hoitaa asian itse vaivattomasti verkossa.

Maksoin laskun ennen maksumuistutuksen / perintäkirjeen saapumista. Ovatko kulut aiheelliset?

Jos perintätoimet on aloitettu ennen kuin maksu näkyy saajan tilillä, kirjeellä yksilöity kuluosuus pitää maksaa. Perintäkulut alkavat muodostua perintätoimien aloittamishetkellä, joten kun perintäkirje saapuu, perintätoimenpiteet on jo tehty ja näin ollen kulut tulee maksaa.

Perintä

Mihin perintäkulut perustuvat?

Kuluttajilta perittävät vapaaehtoisen perinnän kulut on määritelty laissa. Perintäkulut pohjautuvat vapaaehtoisessa perinnässä tehtyihin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi maksumuistutusten ja maksuvaatimusten lähettämiseen sekä maksuaikaneuvotteluihin.

Perintäkulujen määrä riippuu siitä, kuinka pitkälle perintä on edennyt sekä siitä, minkä kokoisesta ja -tyyppisestä laskusta on kyse. Perintälain mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö velkaa laskuttaja itse vai perintäyhtiö laskuttajan puolesta.

Jos perintätoimet on aloitettu ennen kuin maksu näkyy saajan tilillä, kirjeellä yksilöity kuluosuus pitää maksaa. Perintäkulut alkavat muodostua perintätoimien aloittamishetkellä, joten kun saat perintäkirjeen itsellesi, perintätoimet on jo tehty ja näin ollen kulut tulee maksaa.

Mikä on viivästyskorko ja miten se lasketaan?

Laskuttajalla on oikeus periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun laskulle asetettu eräpäivä ylittyy. Lain mukaan viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko.

Viivästyskorko lasketaan kulloinkin avoinna olevalle pääomalle.

Miten kuluttajaperintä etenee?

Jos maksat laskusi eräpäivään mennessä, asian käsittely päättyy siihen. Jos laskun maksu viivästyy, asiaa voidaan käsitellä sopimusrikkomuksena, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta periä viivästyskorkoa myöhästyneelle maksulle. Viivästyskorko alkaa kertyä, kun asetettu eräpäivä ylittyy.

Vapaaehtoinen perintä

Vaikka viivästyskorko alkaa kertyä laskun eräpäivästä lähtien, ensimmäinen maksullinen maksumuistutus voidaan lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Samasta laskusta voidaan muistuttaa useita kertoja, mutta maksullisten muistutusten välissä tulee olla aina vähintään 14 päivää. Maksumuistutuksen kulu voi olla enintään 5 € / muistutus.

Jos maksumuistutuksen mukaista summaa ei ole maksettu muistutuksen eräpäivään mennessä, laskun perintä voidaan aloittaa. Perintätoimet aloitetaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä. Ensimmäinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja siitä aiheutuvat kulut ovat enintään 14 €, 24 € tai 50 € maksamattomasta summasta riippuen.

Jos ensimmäisen maksuvaatimuksen mukaista summaa ei ole maksettu vaatimuksen eräpäivään mennessä, perintätoimet jatkuvat toisen perintäkirjeen lähettämisellä. Myös toinen perintäkirje on nimeltään maksuvaatimus ja se lähetetään aikaisintaan 14 päivän kuluttua ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämisestä. Toisesta vaatimuksesta aiheutuvat kulut ovat enintään puolet ensimmäisen vaatimuksen maksimikuluista, eli 7 €, 12 € tai 25 € maksamattomasta summasta riippuen.

Erääntyneen velan maksuajan pidennys ja maksusuunnitelma

Jos haluat pidentää erääntyneen velan maksuaikaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Maksuajan pidennyksestä aiheutuva kulu on enintään 5 €. Voimme myös yhdessä laatia koko jäännössaatavan kattavan maksusuunnitelman, josta aiheutuva kulu on enintään 20 €, 30 € tai 50 € saatavan tyypistä ja maksamattomasta summasta riippuen.

Oikeudellinen perintä

Toisen maksuvaatimuksen jälkeen lähetetään ilmoitus oikeudellisen perinnän harkinnasta. Tämä kolmas perintäkirje on viimeinen mahdollisuus maksaa erääntynyt lasku sekä muistutus- ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut pois ennen mahdollista oikeudenkäyntiä.

Jos lasku, kertynyt viivästyskorko tai perintäkulut ovat perintätoimista huolimatta edelleen maksamatta, voidaan maksamattomasta osuudesta toimittaa haastehakemus käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Haastehakemuksen laatimisesta ja käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 115 €, 145 € tai 175 € alkuperäisen laskun maksamattoman summan suuruudesta riippuen.

Käräjäoikeuden toimittamassa haasteessa on yleensä 14 päivän määräaika, jonka sisällä haasteessa ilmeneviin vaatimuksiin tulee reagoida haasteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haasteeseen ei reagoida, käräjäoikeus ratkaisee asian yksipuolisella tuomiolla, josta seuraa maksuhäiriömerkintä.

Haastehakemuksen tarkoituksena on hakea velalle tuomio eli ulosottoperuste, jolloin perintätoimet jatkuvat ulosottoviraston toimesta. Jos haasteeseen ei reagoida käräjäoikeuden asettamassa määräajassa, käräjäoikeus ratkaisee asian haastehakemuksen mukaisesti yksipuolisella tuomiolla. Tuomiosta aiheutuu maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Käräjäoikeuden tuomio on peruste sille, että velkaa voidaan periä ulosotossa. Velan siirtymisestä ulosottoperintään ilmoitetaan ulosottoviraston lähettämällä vireilletuloilmoituksella. Kirjeessä on velan perustietojen lisäksi maksutiedot ja ulosoton yhteystiedot. Jos ulosotto toteaa sinut varattomaksi, asia palautuu perintätoimistolle. Velka voidaan siirtää uudelleen ulosottoon, kunnes ulosottoperusteena toimiva tuomio vanhentuu 15-20 vuodessa.

Voit lukea lisää perinnän etenemisestä oheisen linkin kautta: https://www.ropocapital.fi/fi/henkiloasiakkaat/

Miten yrityksiä koskeva perintä eroaa kuluttajasaatavan perinnästä?

Yritysperintä on yleensä nopeampaa kuin kuluttajasaatavan perintä. Yritysperinnässä on olemassa erityisiä keinoja saatavan kotiuttamiseen, esimerkiksi trattaperintä, jossa yritykselle voi aiheutua maksuhäiriömerkintä.

Perintälakiin ei sisälly säännöksiä yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismääristä. Perintälaissa on säädetty, että velallisen on korvattava velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Mikä on tratta?

Tratta on yrityssaatavien perimiseksi käytettävä julkisuusuhkainen maksuvaatimus. Tratan maksamatta jättäminen voidaan julkaista ja se voi aiheuttaa merkinnän luottotietorekisteriin. Trattaperintä etenee seuraavasti:

1. Tratta (maksuvaatimuskirje)

Avointa velkaa perivä perintätoimisto lähettää velalliselle trattakirjeen ja ilmoittaa samalla tratan lähettämisestä luottotietorekisterin ylläpitäjälle. Trattakirjeen lähettäminen aiheuttaa automaattisesti maksuviivemerkinnän luottotietorekisteriin yrityksen maksutapatietoihin. Jos velkaa ei makseta tai kiistetä tratan eräpäivään mennessä, saatava voidaan protestoida.

2. Tratan protestointi

Velka protestoidaan joko julkisena tai hiljaisena. Protestointimerkintä rekisteröidään yrityksen tietoihin luottotietorekisteriin. Merkintä säilyy luottotiedoissa 3 tai 4 vuotta. Jos kyseessä on hiljainen protestointi, sitä ei julkaista lehdissä.

3. Protestoinnin julkaisu

Protestointitieto julkaistaan Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Luottolista-lehdessä. Velan maksaminen kahdeksan vuorokauden kuluessa tratan protestoinnista estää protestoinnin julkaisun. Tämä ei kuitenkaan poista merkintää yrityksen luottotiedoista. Maksetusta protestoinnista ilmoitetaan suoritusmerkintä luottorekisterin ylläpitäjälle maksun saapumista seuraavien työpäivien aikana.

Mikä on vakiokorvaus?

Perintälaissa on säädetty yrityssaatavia koskeva 40 euron vakiokorvaus. Vakiokorvaus voidaan periä heti, kun velasta voidaan periä viivästyskorkoa, eli käytännössä alkuperäisen laskun erääntymistä seuraavana päivänä. Velkojalla on myös oikeus saada korvausta muista perintäkuluista siltä osin, kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

Luottotiedot

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä aiheutuu maksamattomasta velasta, josta tuomioistuin on antanut tuomion tai velasta, jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi tai velasta, jonka ulosotto on jatkunut 24 kuukauden aikana vähintään 18 kuukauden ajan tai kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterin pitäjälle.

Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietorekisteriin, jossa se säilyy kahdesta neljään vuotta. Maksuhäiriömerkinnällä voi olla vaikutusta esimerkiksi uuden luoton, puhelinliittymän tai vuokra-asunnon saamiseen.

Sain Ropolta maksukehotuksen. Tuleeko minulle maksuhäiriömerkintä?

Maksumuistutus tai maksuvaatimuskirje ei vielä aiheuta sinulle maksuhäiriömerkintää.

Yleiset asiat

Mikä on Ropo Capital?

Ropo Capital hoitaa asiakasyritystensä laskutusta, maksuneuvontaa ja perintää.

Meidän tehtävämme on huolehtia yritysten laskutuksesta kokonaisuutena. Palveluvalikoimamme kattaa koko laskun elinkaaren. Olemme alan johtava kotimainen toimija. Asiakasyrityksemme ovat pieniä ja maan suurimpia.

Olemme muuttamassa koko toimialaa ja luomassa laskutuksen uutta aikaa. Ratkaisumme perustuvat teknologiaosaamiseen, prosessien tehokkaaseen digitalisointiin ja vahvaan automaatioon. Palvelut tuotetaan motivoituneen ja yhteen hiileen puhaltavan henkilöstön voimin.

Sain kirjeen Ropo Capitalilta, miten toimin?

Kun maksat saamasi laskun eräpäivään mennessä, asia on sillä selvä ja sen käsittely päättyy Ropolla.

Maksumuistutus tai maksuvaatimus ei vielä aiheuta sinulle maksuhäiriömerkintää.

Jos et pysty maksamaan saamaasi laskua eräpäivään mennessä, voit tehdä laskuusi muutoksia kätevästi itse Ropo Onlinessa ennen laskun eräpäivää. Voit olla yhteydessä myös asiakaspalveluumme; lisämaksuajasta tai maksusuunnitelmasta voidaan useimmissa tapauksissa sopia. Mainitse kirjeessä oleva asianumero ollessasi yhteydessä asiakaspalveluumme.

Miten kirjeiden jakelu toimii?

Seuraamme lähettämiemme kirjeiden osalta, että yhteistyökumppanimme ottaa jokaisen tulostetun kirjeen kuljetukseen. Näin varmistumme, että kirje on lähtenyt eteenpäin laskuttajan asiakkaalle.

Mikäli kirjeesi on kadonnut tai sen jakelu on viivästynyt, olethan yhteydessä jakeluyhtiöön. Ropolla ei ole mahdollisuutta seurata kirjeen kulkua kuljetuksen aloittamisen jälkeen.

Minulla on kysyttävää alkuperäiseen laskuun liittyen

Jos kysymyksesi koskee alkuperäistä laskua tai sen sisältöä, olethan yhteydessä suoraan laskuttajaan. Jos laskulla on virheellinen osoite, ilmoitathan ajantasaiset osoitetietosi sekä laskuttajalle että Ropolle.

Postille tai maistraatille tekemäsi osoitteenmuutos ei aina välttämättä päivity laskuttajalle asti. Toimitamme kirjeet pääsääntöisesti siihen osoitteeseen, jonka laskuttaja on meille ilmoittanut.

Miten saan laskuni e-laskuna / suoramaksuna?

Suoramaksu- ja e-laskusopimukset tulee aina tehdä oman pankkisi kanssa. Muistutus- ja perintäkirjeet toimitetaan sinulle aina postitse.